2022

 • ĐANG CẬP NHẬT

 • CỘNG TÁC THIẾT KẾ CÙNG: TC | VIETDECOR

 • DẠNG CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN: RESIDENTIAL | COMMERCIAL | OFFICE | EDUCATION

 • QUY MÔ: KIẾN TRÚC ~1000m2 | NỘI THẤT 500-1500m2

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP:

THIẾT KẾ ĐỊNH HƯỚNG PreC

THIẾT KẾ PHÁC THẢO & TÀI LIỆU CC/SD

THIẾT KẾ CƠ SỞ BD

THIẾT KẾ KỸ THUẬT DD

THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG CD

GIÁM SÁT TÁC GIẢ AS

HOR22AS01

2021

 • ĐANG CẬP NHẬT

 • CỘNG TÁC THIẾT KẾ CÙNG: HEXAGON | VIETDECOR | FTA

 • DẠNG CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN: RESIDENTIAL | COMMERCIAL | OFFICE | EDUCATION

 • QUY MÔ: KIẾN TRÚC ~20000m2 | NỘI THẤT 500 - 1500m2

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP:

THIẾT KẾ ĐỊNH HƯỚNG PreC

THIẾT KẾ PHÁC THẢO & TÀI LIỆU CC/SD

THIẾT KẾ CƠ SỞ BD

THIẾT KẾ KỸ THUẬT DD

THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG CD

GIÁM SÁT TÁC GIẢ AS

MIX21AM03
EDC21AM02
EDS21AL01

2020

 • LZSTUDIO TRỞ THÀNH THƯƠNG HIỆU THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY TNHH LZI

 • CỘNG TÁC THIẾT KẾ CÙNG: LZI | AHH & PARTNERS

 • DẠNG CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN: RESIDENTIAL | COMMERCIAL | OFFICE | HOSPITALITY

 • QUY MÔ: NỘI THẤT 500 - 1500 m2 | KIẾN TRÚC 5000 m2

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP:

THIẾT KẾ ĐỊNH HƯỚNG PreC

THIẾT KẾ PHÁC THẢO & TÀI LIỆU CC/SD

THIẾT KẾ CƠ SỞ BD

THIẾT KẾ KỸ THUẬT DD

THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG CD

GIÁM SÁT TÁC GIẢ AS

HSR20AS02
HEH20AM01
EDC20IS06
COF20IM05
MIX20IX04
COS20IL03
HSA20IS02
HSA20IS01

2019

 • CỘNG TÁC THIẾT KẾ CÙNG: LZI | AHH & PARTNERS | RESONANCE VIETNAM

 • DẠNG CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN: RESIDENTIAL | COMMERCIAL | OFFICE | HOSPITALITY | CULTURAL | SPECIAL FORM

 • QUY MÔ: NỘI THẤT 2000 - 25000 m2 | KIẾN TRÚC 1000m2

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP:

THIẾT KẾ ĐỊNH HƯỚNG PreC

THIẾT KẾ PHÁC THẢO & TÀI LIỆU CC/SD

THIẾT KẾ CƠ SỞ BD

THIẾT KẾ KỸ THUẬT DD

THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG CD

GIÁM SÁT TÁC GIẢ AS

EDS19IL11
HSR19IM03
HOH19IL10
HSR19IM02
HEH19IM09
HSA19IM01
COF19IL08
HSV19IL07
HSA19IS06
HSV19IL05
EDS19IM04

2018

 • THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CỦA AHH & PARTNERS

 • DẠNG CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN: RESIDENTIAL | HOSPITALITY | OFFICE

 • QUY MÔ: NỘI THẤT 2000 - 25000 m2 | KIẾN TRÚC 10ha

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP:

THIẾT KẾ ĐỊNH HƯỚNG PreC

THIẾT KẾ PHÁC THẢO & TÀI LIỆU CC/SD

THIẾT KẾ CƠ SỞ BD

THIẾT KẾ KỸ THUẬT DD

THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG CD

GIÁM SÁT TÁC GIẢ AS

HSV18AS02
HSA18IM07
URP18AL01
HOH18IX06
COO18IL13
COF18IX05
HSV18IL12
COO18IM04
HOH18IS11
HOH18IL03
HSA18IM10
COO18IL02
HSA18IM09
HOH18IS01
COS18IM08

2016-2017

 • CỘNG TÁC THIẾT KẾ CÙNG: 1+1>2 | HAS-ARCHITECT | DTH GROUP | AZ-DECOR | GONDOLA | NHAVANG

 • HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP VỚI TÊN LZSTUDIO

 • DẠNG CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN: RESIDENTIAL | COMMERCIAL | OFFICE

 • QUY MÔ: NỘI THẤT 100 - 1500 m2 | KIẾN TRÚC ~ 3000m2

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP:

THIẾT KẾ ĐỊNH HƯỚNG PreC

THIẾT KẾ PHÁC THẢO & TÀI LIỆU CC/SD

THIẾT KẾ CƠ SỞ BD

THIẾT KẾ KỸ THUẬT DD

THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG CD

GIÁM SÁT TÁC GIẢ AS

COS17IX07
HSA17IM06
HSA17IM05
COO17IL04
MIX18IL03
HSV17IL02
EDC16IM01
URP17AS01

2014-2016

 • CỘNG TÁC THIẾT KẾ CÙNG: 1+1>2 | HAS-ARCHITECT | DTH GROUP | AZ-DECOR | GONDOLA | NHAVANG

 • HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP VỚI TÊN LZSTUDIO

 • DẠNG CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN: RESIDENTIAL | COMMERCIAL | OFFICE

 • QUY MÔ: KIẾN TRÚC ~1000m2 | NỘI THẤT 100 - 1500 m2

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP:

THIẾT KẾ ĐỊNH HƯỚNG PreC

THIẾT KẾ PHÁC THẢO & TÀI LIỆU CC/SD

THIẾT KẾ CƠ SỞ BD

THIẾT KẾ KỸ THUẬT DD

THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG CD

GIÁM SÁT TÁC GIẢ AS

HSA16IS16
COS14IL08
COO15AM01
HSA16IS15
HSA14IM07
HSA16IS14
HSR14IM06
HSV15IL13
HSA14IM05
HSA15IM12
HSR14IS04
HSA15IM11
HSA14IM03
COO15IM10
HSR14IM02
HSR14IM09
COF14IL01

2012-2014

 • DẠNG CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN:

RESIDENTIAL | COMMERCIAL | OFFICE | EDUCATION

 • QUY MÔ: NỘI THẤT 100 - 500 m2 | KIẾN TRÚC ~25000m2

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP:

THIẾT KẾ ĐỊNH HƯỚNG PreC

THIẾT KẾ PHÁC THẢO & TÀI LIỆU CC/SD

THIẾT KẾ CƠ SỞ BD

THIẾT KẾ KỸ THUẬT DD

THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG CD

GIÁM SÁT TÁC GIẢ ASHOR13AL03
HSV13IM04
COO12AM02
HSA13IM03
MIX12AM01
EDS13IM02
HSA13IS09
HSA13IM01
HSA13IS08
HSA13IS07
HSA13IM06
HSA13IS05