rESIDENTIAL PUBLIC AREA .200625.

Địa điểm: Hanoi, Vietnam

Chủ đầu tư: Privacy - Confidentiality Agreement

Quy mô: 3751m2

Chức năng: Không gian công cộng

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

| Cộng tác cùng AHH & Partners |

***