OFFICE .150115.

Địa điểm: UBND TP HN. HN

Chủ đầu tư: UBND TP HN

Quy mô: 400m2

Chức năng: Phòng họp

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

| Cộng tác cùng AD-Architetti |

***