SHOWROOM .200606.

Địa điểm: Hanoi, Vietnam

Chủ đầu tư: Privacy - Confidentiality Agreement

Quy mô: 3751m2

Chức năng: Phòng mẫu bán hàng & Văn phòng

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng | Thiết kế kỹ thuật

| Cộng tác cùng AHH & Partners |

***