HOTEL ROOM.180907.

Địa điểm: Regalia Nha Trang. NT

Chủ đầu tư: Regalia

Quy mô: 40m2

Chức năng: Room

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

| Cộng tác cùng AHH & Partnerts |

***