apartment .180505.

Địa điểm: Căn hộ Metropolist. HN

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 100m2

Chức năng: Căn hộ gia đình

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

***