MOTEL .180314.

Địa điểm: Motel Sai Dong. HN

Chủ đầu tư: Tư nhân

Quy mô: 320m2

Chức năng: Reception, Room

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng | Thiết kế kỹ thuật | Giám sát tác giả

| Cộng tác cùng AHH & Partnerts |

***