OFFICE .180125.

Địa điểm: Ton Dan. HN

Chủ đầu tư: Xuan Thanh Group

Quy mô: 750m2

Chức năng: Reception, Lift lobby, Typical Corridor

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng

| Cộng tác cùng AHH & Partners |

***