EDUCATION .201026.

Địa điểm: Nguyen Van Huyen. HN

Chủ đầu tư: SmartKID Center

Quy mô: 110m2

Chức năng: Lớp học

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng | Thiết kế kỹ thuật | Giám sát tác giả

***