RESTAURANT .180403.

Địa điểm: Hai cang Pho. QN

Chủ đầu tư: Haicangpho

Quy mô: 1000m2

Chức năng: Seafood Restaurant

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế ý tưởng | Thiết kế kỹ thuật | Giám sát tác giả

| Cộng tác cùng AHH & Partners |

***